Waterpijp-online.nl twitter Waterpijp-online.nl facebook


Vragen? Bel: 06-11989132 (bereikbaar op werkdagen van 9-16u)


 

Shisha-import

Dé specialist in waterpijpen en toebehoren!

 

www.shisha-import.nl

info@shisha-import.nl

Tel: +31 6 11989132

Kvk: 51906171

Btw Nr: NL1061.72.645.B01

 

Adres (geen bezoekadres):

 

Meander 19

9231 DB Surhuisterveen

Nederland

 

Postadres

Jensmastrjitte 6

9284 TR Augustinusga

 

• Artikel 1 Algemeen

 

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Shisha-import hierna te noemen: “Shisha-import”, en een Wederpartij waarop Shisha-import deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Shisha-import, voor de uitvoering waarvan door Shisha-import derden dienen te worden betrokken.

 

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop¬ of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Shisha-import en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

 

5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

 

6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan